Müügitingimused

1.1. Üritus Tactical Foodpack Expedition Estonia registreerimiskeskkond EXPEDITIONESTONIA.COM (edaspidi ExpeditionEstonia) omanik on Estonian Adventure Racing Team MTÜ (registrikood 80381708), juriidilise asukohaga Lossi 6-2, Tallinn, Eesti.

1.2. ExpeditionEstonia pakub Veebikeskkonna kaudu Klientidele ja/või Kasutajatele üritusele registreerimise Teenust.

1.3. ExpeditionEstonia müüdavate teenuste hinnad on märgitud teenuste juurde. Kõik veebipoes müüdavate toodete hinnad on eurodes.

1.4. Teenuse tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:

• Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay

• Visa/Mastercard kaardimaksed

NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

1.5. Kinnitatud tellimuse kohta edastatakse Kliendile registreerimiskinnitus koos sisestatud andmete ja makseinfoga.

1.6. Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool ExpeditionEstonia turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Estonian Adventure Racing Team MTÜ arvelduskontole.

1.7. ExpeditionEstonia omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Tingimuste kehtivus ja muutmise kord

2.1. Üldtingimused (https://expeditionestonia.com/muugitingimused/) kehtivad kõikidele Klientidele ja Kasutajatele.

2.2. Hinnakiri kehtib kõikidele Klientidele;

2.3. Kõik Tingimused on tutvumiseks kättesaadavad ExpeditionEstonia Veebikeskkonnas;

2.4. ExpeditionEstonial on õigus muuta ja täiendada Tingimusi ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt igal ajal. Muudatused avaldatakse ExpeditionEstonia Veebikeskkonnas ja need jõustuvad alates uute tingimuste avaldamisest Veebikeskkonnas.

2.5. Kui ExpeditionEstonia on teavitanud Kasutajat Tingimuste muutmisest ning Kasutaja ei ole nõus Tingimuste muutmisega, on tal õigus Leping üles öelda, teatades sellest vähemalt neliteist (14) kalendripäeva ette alates muudatuste kohta teate kättesaamisest.

2.6. ExpeditionEstonia võib lõpetada Kasutajaga Lepingu ilma etteteatamata, kui kasutaja on rikkunud oluliselt käesolevaid Tingimusi või Teenusepakkuja teenuse kasutamistingimusi. Oluliseks rikkumiseks loetakse muuhulgas järgmised rikkumised:

2.6.1. Kasutaja on esitanud valeandmeid;

2.6.2. Kasutaja rikub ExpeditionEstonia sõlmitud lepingust tulenevaid kohustusi;

2.6.3. Kasutaja rikub Teenusepakkuja poolt Teenuse tarbimiseks kehtestatud reegleid;

2.6.4. Kasutaja kuritarvitab veebikeskkonda ning ohustab sellega ExpeditionEstonia või teisi Kasutajaid

Teenuse olemus ja teenuse osutamine

3.1. Teenusepakkuja sätestab Veebikeskkonnas reeglid Teenuste ostmiseks ja tarbimiseks;

3.2. Kasutajakonto omamine Veebikeskkonnas on tasuta;

3.3. Teenuse ostmise või kasutamise algatamise õigus on vaid Kasutajal;

3.4. Ettemaks toimub Veebikeskkonnas kirjeldatud viisil, reeglina pangalingiga või pangaülekandena Teenusepakkuja pangakontole;

3.5. Juhul, kui Kasutaja on ostnud pileti, kuid talle ei osutata Teenust Teenusepakkujast tulenevatel põhjustel, on kasutaja õigus Pileti maksumuse väärtuses vahendite tagastamisele Teenusepakkuja poolt;

3.6. Juhul, kui Kasutaja on ostnud Pileti ja broneerinud aja Teenuse tarbimiseks, kuid ta tegelikult Teenust ei tarbi, on Teenuseosutajal õigus märkida Pilet kasutatuks. Sellisel juhul kuuluvad rahalised vahendid Teenuseosutajale;

3.7. Ostetud Piletist saab taganeda 30 päeva enne üritust, saades tagasi 90% osalustasust; 7 päeva enne üritust, saades tagasi 50% osalustasust; Vähem kui 7 päeva enne ürituse algust ei ole enam võimalik Piletist taganeda, küll aga on lubatud Pileti edasimüümine. Muudatustest tuleb teavitada info@expeditionestonia.com emaili teel, edastades muudatust vajada võistkonna nime ning arveldusarve, kuhu tagastus tuleks kanda. Raha kantakse tagasi 7 päeva jooksul.

3.8. Kasutajakonto on personaalne ning selle kasutamise õigus on ainuisikuliselt vaid Kasutajal. Kasutajal on keelatud anda enda Kasutajakontot kasutamiseks teistele isikutele;

Isikuandmete kaitse, töötlemine ja otseturundus

4.1. ExpeditionEstoniale kuuluvad autoriõigused expeditionestonia.com veebikeskkonnas, sealhulgas tarkvarale, andmebaasidele ja graafilisele kujundusel;

4.2. ExpeditionEstonia peatab ligipääsu valeandmeid sisaldavatele Kasutajakontodele kuni andmete korrigeerimiseni. Kui andmeid ei korrigeerita neljateistkümne (14) päeva jooksul peale Kasutaja teavitamist, on ExpeditionEstonial õigus Kasutajakonto kustutada. Eelpool sätestatu kehtib kõikidele expeditionestonia.com-s olevatele kontodele;

4.3. Petuskeemi kahtluse korral on ExpeditionEstonial õigus kahtlusega seotud konto sulgeda ning tehingud peatada;

4.4. Veebikeskkonnas ja sellega seonduvalt kogutud isikuandmetele kohaldatakse isikuandmete töötlemise põhimõtteid, mis on kättesaavad veebilehel https://expeditionestonia.com/Home/Privacy

Kasutaja õigused ja kohustused

5.1. Kasutaja kohustub järgima Teenusepakkuja poolt kehtestatud Teenuse kasutamise tingimusi;

5.2. Teenusepakkujate poolt kehtestatud reeglite rikkumise eest vastutab rikkumise toime pannud Kasutaja, mitte ExpeditionEstonia;

5.3. Kasutaja kohustub Kasutajakonto ligipääsu hoidma enda teada ning kolmandate isikute ligipääsu korral teavitama viivitamatult ExpeditionEstoniat;

5.4. Kasutajal on õigus Teenusele, kui ta on ostnud Pileti;

5.5. Kasutaja esitab ExpeditionEstoniale tõeseid andmeid ning jälgib jooksvalt, et esitatud andmed oleksid ajakohased. Kasutaja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

Poolte kohustused ja vastutus

6.1. Teenuse osutamisel on tehingu osapoolteks Kasutaja ja Teenusepakkuja;

6.2. ExpeditionEstonia ei vastuta Teenusepakkuja ja Kasutaja vahel sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest;

6.3. ExpeditionEstonia ei vastuta Teenuse kasutamise käigus Kasutajatele tekkinud kahju (näiteks: vigastused, meditsiinikulu), samuti varalise kahju (näiteks: isiklike asjade kaotamine või vargus) eest;

6.4. Kasutaja peab esitama ExpeditionEstoniale tõeseid andmeid ning jälgima jooksvalt, et esitatud andmed oleksid korrektsed.

6.5. Pärast tellimuse sooritamist on ostjal õigus sõlmitud lepingust taganeda vastavalt ostetud teenusepakkuja võistlusjuhendis määratud tingimustel.

6.6. Teenuspakkujal on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi tellitud teenus, kui tellimuse hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud alla selle tegeliku hinna.

Vääramatu jõud

7.1. Pooled vabanevad Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult perioodil, mil seda takistab vääramatu jõud, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses Lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle Poole poolt, kes soovib viidata vääramatu jõu asjaoludele, kui alusele, et vabaneda õigusaktidest tulenevast või Lepingus sätestatud vastutusest endale Lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest.

7.2. Vääramatu jõu esinemisest tuleb teist Poolt viivitamatult kirjalikult informeerida.

7.3. Vääramatu jõu esinemisel pikenevad kõik Lepingus sätestatud tähtajad nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra. Vääramatu jõu esinemisel kestusega üle 1 kalendrikuu on Pooltel õigus Leping üles öelda

Muud tingimused

8.1. Pooled ei tohi Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandale isikule ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta;

8.2. Kõik lepinguga seotud Poolte edastatavad teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

8.3. Lepingu täitmisel ja Lepingust tulenevate vaidluste korral lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest;

8.4. Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada Poolte kokkuleppel. Juhul, kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus;

8.5. Leping loetakse sõlmituks, kui Kasutaja on ExpeditionEstonia Veebikeskkonnas kinnitanud, et ta nõustub käesoleva Lepingu tingimustega. Kinnitamise peale saab Kasutaja oma emaili peale kinnituskirja, kus peal on registreerimisel edastatud andmed koos makseinfoga.